Luck
18.88
Lacy
6.10
Charles
1.20
Green
0.00
Johnson
8.30
Thomas
9.90
Gostkowski
14.00
Sea
1.00