Manning
21.58
McCoy
16.20
Lynch
12.30
Green
0.00
Johnson
8.30
Graham
23.80
Gostkowski
14.00
Ari
16.00